Geslaagde ALV-dag in Ankeveen

Afgelopen zaterdag 14 april, zoals gebruikelijk de tweede zaterdag van april, vond onze Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis van de Ankeveense IJsclub. Een record aan deelnemers sinds jaren was hierbij aanwezig.

Overzicht van de vergadering
Tijdens de vergadering werden uiteraard de gebruikelijke punten doorlopen, waarbij Chris Zuiderduin de vergadering namens de Kascommissie voorstelde het bestuur decharge te verlenen voor de boekhouding van het afgelopen jaar. Met applaus werd daarmee ingestemd.

Trots gaf het bestuur een overzicht van de vele bijscholingen, incl. drie masterclasses, die afgelopen jaar zijn neergezet. Reden ook om tijdens de vergadering de regiocoördinatoren in het zonnetje te zetten. Deze coördinatoren zijn een enorme steun voor het bestuur. Zij zijn de ogen en oren in hun regio, weten dus wat er speelt, komen met ideeën voor bijscholingen, maar weten ook makkelijk ijs te regelen, een zaaltje en kennen sprekers of trainers die een bepaalde bijscholing kunnen organiseren. Mede dankzij hen wisten we in 2017 dan ook zoveel bijscholingen te organiseren.


Ben van Hagen en Koos Meijer, regiocoördinatoren West en Zuid

Tijdens de vergadering namen we tevens afscheid van bestuurslid Peter Bos, die zich na zes jaar het bestuur te hebben vertegenwoordigd, niet meer herkiesbaar stelde. Vooral zijn enthousiasme en brede denkwijze in bestuursvergaderingen en brainstormsessies waren voor het bestuur altijd een welkome aanvulling.


Luciano Negro overhandigt de wijn en een boek aan Peter Bos

Een bijzonder punt op de agenda vormde het nieuwe beleidsplan, waarvan de voorzitter een korte samenvatting gaf. Het plan is opgezet om structuur en houvast te bieden aan hoe het bestuur haar missie “Continu en op laagdrempelige wijze bijdragen aan en stimuleren in de ontwikkeling en kennisvergroting van gediplomeerde schaatstrainers in Nederland” tot uitvoering brengt. Ontwikkeling, verbinding, inspirerend, vernieuwend en continuïteit vormen daarbij de kernwaarden. “Wij willen de belangrijkste speler zijn op het gebied van specifieke bijscholingen voor schaatstrainers in Nederland!”, sloot de voorzitter de samenvatting af. Het beleidsplan is te vinden in de Kennisbank.

Bestuurslid Luciano Negro liet een mooie weergave van de ontwikkeling in ons ledenaantal zien. De kern van zijn verhaal was: 1: We groeien! 2. De gemiddelde leeftijd van onze leden daalt de laatste jaren van gemiddeld 65 naar 56. En 3. Het grootste aantal van onze leden is trainer ST3 (trainer A) gediplomeerd. De analyse is te vinden in de Kennisbank.

De contributie voor leden blijft ook komend jaar weer gelijk. Wel is het aspirant-lidmaatschap iets vereenvoudigd en gewijzigd.

Met bijna een half uur uitloop sloot de voorzitter de vergadering om 12.55 af.

Lezing Remmelt Eldering
Na de lunch verzorgde Remmelt Eldering, trainer RTC Oost, van onder meer Esmee Visser, een lezing over zijn route als trainer naar het afgelopen seizoen, waarin hij Esmee naar het Olympisch goud op de 5km bracht. Over het stellen van doelen, over het teambelang, het ‘samen werken’ binnen het team, tot en met de fysio die meedoet in lange fietsritten, en hoe zich dat vertaalt in mooie resultaten. Niet alleen van Esmee, maar ook van de anderen in het team.


Remmelt doet ontspannen zijn verhaal

Op een heel ontspannen wijze, recht uit het hart, open en eerlijk, vertelde Remmelt zijn verhaal. De zaal hing aan zijn lippen, waardoor ook de lezing van Remmelt een half uur uitliep. En terecht, het was een boeiend verhaal. Bedankt, Remmelt!

Na afloop werd er door de aanwezigen nog kort nagepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. Waarbij zij stuk voor stuk aangaven te hebben genoten van de dag.

Zet de ALV 2019 alvast in je agenda: de tweede zaterdag van april: zaterdag 13 april 2019!

Hier vind je een kleine foto-impressie van de ALV-dag in Ankeveen.

Reacties zijn gesloten.