Agenda ALV NSTV 13 april 2019

Het bestuur van de NSTV nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 13 april 2019
in het clubhuis van IJsclub Lekkerkerk, Weidelaan 55 in Lekkerkerk.
De vergadering is van 10.30 tot 12.30 uur.

AGENDA:

1.     Opening

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 *)

4.     Rekening en verantwoording bestuur

a. Jaarverslag 2018 *)
b. Financieel jaarverslag 2018 *)
c. Verslag kascommissie
d. Decharge bestuur

5.     Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Willem-Jan Molleman
Verkiesbaar als bestuurslid: Imke Vormeer *)

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Monique Vergeer-van den Heuvel
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Joke Wittenberg
Leden: Willem-Jan Molleman, Luciano Negro, Imke Vormeer

6.     Jaarplan en activiteiten 2019

a. Overgang ledenadministratie en ledenportaal van ClubWebWare naar All United
b. Ledenaantal: stand van zaken en ontwikkeling
c. Activiteiten 2019

7.     Contributie en begroting

a. Voorstel wijziging contributie-inning *)
b. Vaststellen contributie 2019
c. Benoeming kascommissie
d. Begroting 2019 *)

8.    Rondvraag

9.    Sluiting

*) Documenten te vinden in de Kennisbank van onze Ledenpagina.

Uitnodiging
De uitnodiging incl. agenda en stukken is vandaag via mail naar al onze leden verstuurd. Ben je lid maar heb je deze mail niet ontvangen? Neem dan even contact met ons op.

Totaal programma en aanmelden
Na afloop van de vergadering nodigen wij al onze leden uit voor een lunch en daarna een lezing door Errol Esajas, oud olympisch coach en o.a. bewegingstrainer van Kiki Bertens. Hier vind je het complete programma en kun je je aanmelden voor de vergadering en lezing.

 

Reacties zijn gesloten.