Agenda online ALV 10 april 2021

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 *)
 4. Rekening en verantwoording bestuur
  a. Jaarverslag 2020 *)
  b. Financieel jaarverslag 2020 *)
  c. Verslag kascommissie
  d. Decharge bestuur
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Wittenberg
  Verkiesbaar: Christiaan Smit
  Samenstelling bestuur:
  Voorzitter: Monique Vergeer-van den Heuvel
  Secretaris: Anna Julia Janssen
  Penningmeester: Christiaan Smit
  Leden: Willem-Jan Molleman, Luciano Negro
 6. Concept beleidsplan 2021-2024 *)
 7. Voorstel ST1-trainers *)
 8. Jaarplan en activiteiten 2021
  a. Ledenaantal: stand van zaken en ontwikkeling
  b. Activiteiten 2021
 9. Contributie en begroting
  a. Vaststellen contributie 2022
  b. Benoeming kascommissie
  c. Begroting 2021 *)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*) Te vinden in de Kennisbank van de Ledenportaal